V obehovej vode sa nachádza kal alebo kovové, prevažne železité častice, ktoré nemusia byť iba výsledkom koróznych procesov, ale môžu pochádzať napr. z opráv potrubí, z mechanicky uvoľnených dielov čerpadiel, procesov erózie alebo uvoľnením kotlovej magnetitovej vrstvy. Je veľmi dôležité priebežne tieto zložky z obehovej vody odstraňovať, aby sme zabránili napr. erozívnemu pôsobeniu abrazívnych častíc alebo úsadám na teplovýmenných plochách. Obehová voda by mala byť čistá, bez kalu a volne sa pohybujúcich častíc. Takáto kvalita vody môže byť dosiahnutá mechanicko-magnetickou filtráciou Hydro-Fil.

Jednotky Hydro-Fil poskytujú kompletné riešenie pre čiastočnú, bočnú mikrofiltráciu v chladiacich a vykurovacích systémoch s filtračnou kapacitou od 10 do 100m3/hod.

Systém Hydro-Fil doplňuje program chemickej úpravy vody. Je využívaný pre dosiahnutie ekonomickej a spoľahlivej úpravy cirkulačnej vody, odstraňováním chemicky uvoľnených nánosov a magnetických častíc, čo chemická úprava sama o sebe nerieši.

Inštaláciou systému Hydro-Fil budú dosiahnuté nasledujúce ciele:

 • Odstránenie kalu a jemných častíc z okruhu, tzn. minimalizácia blokácie výmenníkov a elimináciu porúch meraní napr. teplomerov, alebo iných kontrolných systémov.
 • Prevencia korózie pod pevnými usadeninami
 • Odstránenie velmi tvrdých častíc, ako silikátov a magnetitu, ktoré zpôsobujú erózie čerpadel, potrubí, ventilov, termostatov atd.

Výhody použitia Hydro-Fil:

 • Zvýšenie prevádzkovej účinnosti
 • Predĺženie životnosti zariadení
 • Zníženie času na opravu a čistenie
 • Zníženie nákladov na ostatnú úpravu vody
 • Zníženie spotreby vody

Priebežná redukcia množstva kalu značne obmedzí sedimentáciu vo výmenníkoch a potrubiach, tým dochádza k výraznému zvýšeniu účinnosti vyhrievacieho / chladiaceho systému, zníženie nákladov na údržbu a minimalizáciu strát pochádzajúcich z erózie alebo sedimentačnej korózie.

Sústava Hydro-Fil je filtračný komplet umiestnený na ráme spolu s bočným tlakovým čerpadlom, armatúrami a ovládaním. Výborné pracuje spolu s Hydro-X pH kontrolným systémom.

Hydro-Fil je inštalovaný na vratné potrubie, čo je podmienkou najlepšieho účinku mikrofiltrácie. Časť vratnej obehovej vody (5-15%) je čerpaná cez Hydro-Fil bočním, prídavným čerpadlom a filtrovaná voda se opäť vracia do hlavného okruhu.

Ak je zariadenie Hydro-Fil spojené s pH kontrolou a dávkovacím systémom Hydro-X, je signál iniciovaný pH elektródou, ktorá je namontovaná do obtoku filtra, prenášaný do pH regulátora, ktorý na základe nameranej pH hodnoty obehovej vody riadi dávkovacie čerpadlo korekčnej chémie.

Filtrácia Hydro-Fil je použiteľná pre rôzne priemyselné odvetvia ako napríklad:

 • Diaľkové vykurovanie
 • Elektrárne, teplárne
 • Priemyselné HVAC chladiace systémy
 • Chemický priemysel
 • Potravinárstvo - nápoje / pivovarníctvo
 • Farmaceutický priemysel
 • Hotely
 • Atď.