ODS-06 – automatický odluh vodných chladiacich okruhov

ODS-06 je systém automatického odluhu vodného chladiaceho okruhu. Pracuje na základe kontinuálneho merania vodivosti chladiacej vody. Hodnota vodivosti narastá vplyvom zvyšovania koncentrácie solí odparovaním.

Použitie a vlastnosti

V prípade neprítomnosti odluhu dochádza k zvyšovaniu pH, korozivity obehovej vody a zvýšenej tvorbe anorganických aj organických usadenín. ODS- 06 meria a vyhodnocuje aktuálnu hodnotu konduktivity v chladiacom okruhu, pri prekročení nastavenej hodnoty vodivosti dôjde, vplyvom signálu kontroleru na elektroventil, k rýchlemu odpusteniu zasolené vody do kanalizácie, následne sú iným automatickým systémom straty do cirkulácie doplnené upravenou vodou, ktorá má niekoľkonásobne nižšiu vodivosť, tým dôjde k riedeniu chladiacej vody a kontinuálnemu udržiavaniu vodivosti na bezpečnej a požadovanej úrovni.
 
Na paneli zariadenia sú namontované: sonda vodivosti obehovej vody, merač vodivosti (riadiaca jednotka), odkaľovací elektro - ventil s napájaním 24 V AC, malý sitkový fi lter pre ochranu sondy a uzatváracích armatúr od mechanických nečistôt.